Het bestuur bestaat uit 7 leden, te weten:

De leden kiezen het bestuur tijdens de algemene ledenvergadering voor een periode van drie jaar. Een bestuurslid is daarna slechts eenmaal herkiesbaar. Er geldt een rooster van aftreden om zowel de vernieuwing als de continuïteit van het bestuur te waarborgen. De vereniging kent statuten en een huishoudelijk reglement.

­